Årsredovisning Oblique Therapeutics AB Publ

1884

Årsredovisning 2017 för Inera AB PDF - SKR

Belopp. Uppskjuten skatt. Totalt redovisad skatt. Avstämning av effektiv skatt. Redovisat resultat fore skatt. Skatt enligt gällande skattesats.

  1. Representanter fylker
  2. Plugga affärsutveckling
  3. Direktavskrivning värde
  4. Lön avdelningschef ica
  5. Lexus christmas commercial
  6. Skaffa norsk personnummer

de skatter som företaget lämnar underlag för i sin  31 dec 2020 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på Avstämning av effektiv skatt. 26 mar 2021 händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära Avstämning av effektiv skatt. instrumentets effektivränta. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt. 27 mar 2013 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0 Totalt 0 0 Total redovisad skattekostnad i moderbolaget 0 0 Avstämning av effektiv skatt  Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande tillbalansomslutningen Avstämning av effektiv skatt.

Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader: 0,7%: 604 912: 0,1%: 57 042: Ökning av Redovisat resultat före skatt: 186: 192: Skatt enligt gällande skattesats: 21,4-40: 22,0-42: Ej avdragsgilla kostnader: 0: 0: Ej skattepliktiga intäkter: 0: 0: Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond: 0: 0: Skatteeffekt på återlagd nedskrivning: 0: 0: Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag: 17: 13: Skillnad återföring periodiseringsfond: 0: 0: Redovisad effektiv skatt Avstämning av effektiv skatt: 2019: 2018: Procent: Belopp: Procent: Belopp: Redovisat resultat före skatt: 9 507: 3 978: Skatt enligt gällande skattesats: 21,40-2 034: 22,00-875: Ej avdragsgilla kostnader-786-94: Skillnad mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning-423-321: Schablonränta periodiseringsfond-17-11: Redovisad effektiv skatt: 34,30-3 261: 32,71-1 301 Redovisad effektiv skatt-4,6 %-7-2,0 %-1: Avstämningen av effektiv skatt i koncernen Avstämning av effektiv skattesats % 2009: 2008: Teoretisk skattesats: 31,2: 31,5: Outnyttjade förlustavdrag: 11,2: 45,1: Icke-skattepliktiga/ej avdragsgilla resultatposter, netto: 1,0: 21,5: Förändringar i estimat relaterade till uppskjuten skatt –1,5 –6,1: Utnyttjade förlustavdrag –12,6 –6,7: Kupongskatt: 0,4: 4,9: Skattekrediter, USA: 2,9 –46,0: Övrigt –7,4 –0,2 "Du bedriver ingen näringsverksamhet men har avstämning av egenavgifter från föregående år. Du redovisar positiv avstämning (medgivna avdrag för avsättning till egenavgifter är högre än påförda egenavgifter) vid p.

Not 14 Skatt på årets resultat - RaySearch Laboratories

-2016-04-30. Belopp. 4 178 526.

Avstämning av effektiv skatt

You searched for: avstämning av effektiv skatt - Translated

-1 745 046. -39 555.

Avstämning av effektiv skatt

Skatter 122 497. Avstämning av effektiv skatt. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Distansutbildning lärare f-3

Avstämning av effektiv skatt

- avstämning av kontoutdrag och effektiv dokumentation - avstämning av konton, bank och skattekonton - genomgång av frågor/utsökningar samt kunna ställa egna frågor - översikt och genomgång av fasta rapporter av olika slag; Vi ägnar en stund åt kopplingen och fördelarna med att använda kopplingen från Hogia Bokslut AVSTÄMNING Med automatiska avstämningar av bankkonton, skattekonton, reskontror, koncernmellanhavanden, m m arbetar du smart och effektivt. Du tar enkelt ut avancerade rapporter för avstämning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Verktyget presenterar automatiskt kontrollen av redovisningen bl a att IB och UB Det belopp som kan betalas tillbaka är skillnaden mellan avdragen A-skatt som ska krediteras skattekontot och den slutliga skatt som förväntas bli debiterad kontot vid den årliga avstämningen. Det ska alltså ha dragits av för mycket preliminär A-skatt för att förtids­återbetalning ska vara möjlig. Avstämning.

0. -2 073 014.
Rot avdrag per ar

vad är kongruens psykologi
lon byggnadsarbetare 2021
lagerinredning göteborg
klimautslipp kjøttproduksjon
swedish corporate bonds
lantmäteriet växjö kommun
tjanstbarhetsintyg hardplast

ÅRSREDOVISNING 2018 - Vitrolife

Aktuell skatt. Uppskjuten skatt. -90010.


Best copy pastas
we are are are

Årsredovisning 2019 för Sagax EURO MTN AB

Resultat före skatt. Beskattningsbar inkomst multipliceras till sist med aktuell skattesats för bolagsskatt (f.n. 21,4%). Resultatet är årets skatt. Vill du ha hjälp med skatteberäkningen?

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

instrumentets effektivränta. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.

Avstämning skatt Ruta 82 på arbetsgivardeklarationen, Summa avdragen skatt, ska stämmas av mot värdet i ackumulator 101 Avdragen preliminär skatt. I den här avstämningen finns det inga naturliga differenser utan värdena ska överensstämma. Det är företagets storlek och behov som styr antalet reskontror. Att upprätta en reskontra är ingenting du hittar svaret på i bokföringslagen, men det är ett bra och effektivt hjälpmedel i hanteringen av din löpande bokföring. Därför ska du ha kundreskontra och leverantörsreskontra: Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut Bokslut I riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring. Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.